Giant Bonsai - 11 Norman Street | 2006  

Giant Bonsai - 23 Union Street | 2006  

Giant Bonsai - 54 The Crescent Road | 2005  

Giant Bonsai - 62 Campbell Street | 2005  

Giant Bonsai - 33 Francis Street | 2005  

Giant Bonsai - 26 Tavistock Street | 2007  

Giant Bonsai - 4 Union Street | 2005  

Giant Bonsai - 61 Waterview Street | 2009  

Giant Bonsai - 24 Beatrice Street | 2007  

 | |